Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Hai, Ngày 4/5/2020 10:58:33
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:


1. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua các tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;  Trình thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2020.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thời gian: 8 giờ, Sáng Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020

3. Địa điểm: Số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 3/4/2020

Trân trọng thông báo.


Ghi chú:

- Hiện nay do dịch COVID - 19 vẫn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo các Quy định của Chính phủ và của các Ban ngành liên quan, để bảo vệ chính mình cũng như cho cộng đồng đề nghị quý cổ đông hợp tác thực hiện:

+Cổ đông/nhóm cổ đông nên ủy quyền cho một người đại diện tham dự để hạn chế số lượng người tham dự đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc công ty. Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này

+Cổ đông tham dự phải đảm bảo sức khỏe và phải tuân thủ các quy định của cơ quan qnản lý cũng như của Ban tổ chức đại hội về phòng dịch COVID -19

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội  được đăng tải tại website: www.haseco.vn;

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 16/5/2020


Xác nhận và liên hệ: 

- Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Địa chỉ: Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

- ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

- Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288

* Liên kết đính kèm: Tai liệu đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. Vũ Dương Hiền - Chủ tịch (đã ký)


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT về việc hủy xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: Thông báo biểu phí dịch vụ mới áp dụng từ ngày 20.4.2020
Haseco: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
Haseco: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu EBS, KVC và TBX ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý II/2020
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2020
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2019
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |