BAN LÃNH ĐẠO  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Vũ Dương Hiền

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ngày sinh: 14/09/1942
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Tiến sĩ khoa học kinh tế
– Kỹ sư kinh tế
– Giáo viên
– Cao cấp chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thành viên HĐQT

Ông Vũ Xuân Thủy
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
Ngày sinh: 15/12/1966
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Kỹ sư cơ khí

 

Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Đức Luyện
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 20/11/1948
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Tiến sĩ khoa học

Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 14/03/1981
Nơi sinh: Bắc Giang
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Tài chính ngân hàng

Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Thanh Nga
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ngày sinh: 03/06/1985
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Kinh tế

Bà Nguyễn Thị Nguyệt
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ngày sinh: 14/03/1981
Nơi sinh: Bắc Giang
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Tài chính ngân hàng

Ông Vũ Dương Hiền
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ngày sinh: 14/09/1942
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Tiến sĩ khoa học kinh tế
– Kỹ sư kinh tế
– Cao cấp chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Bà Vũ Thị Thanh Nga
Chức vụ: Kế Toán trưởng
Ngày sinh: 03/06/1985
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Kinh tế

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bà Lê Thị Mai Anh
Chức vụ: Trưởng BKS
Ngày sinh: 15/12/1982
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Thạc sỹ kinh tế

Bà Đoàn Thị Thúy
Chức vụ: Ủy viên
Ngày sinh: 03/06/1984
Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân kinh tế

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang
Chức vụ: Ủy viên
Ngày sinh: 14/08/1979
Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân luật