Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2023