Haseco: Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 30/9/2023