Haseco: Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 31/8/2023