Haseco: Thông báo danh mục giao dịch ký quỹ quý 4 năm 2023