HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ 02 đến 06/10/2023