HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ 09 đến 13/10/2023