HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ 16 đến 20/10/2023