HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ 23 đến 27/10/2023