HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ 25 đến 29/09/2023