HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ 30/10 đến 03/11/2023