HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ ngày 01 đến 05/01/2024