Haseco: Điều lệ CTCP Chứng khoán Hải Phòng – sửa đổi lần thứ 2

Haseco: Điều lệ CTCP Chứng khoán Hải Phòng – sửa đổi lần thứ 2

Ngày 22/4/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty do Công ty có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Link (file PDF): Điều lệ CTCP Chứng khoán Hải Phòng – sửa đổi lần thứ 2

Trân trọng thông báo!