Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 – CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP

Căn cứ Công văn số 01/VTR – THCV/2024 ngày 25/6/2024 của Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thông báo vể thời gian Công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trong 6 tháng cuối năm, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng.

2. Ngày chốt danh sách: 8h30 ngày 28/06/2024.

3. Mục đích sửdụng danh sách: Thông báo thời gian tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

4. Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (01 cổphiếu hiện hữu sẽ được 01 quyền biểu quyết)

5. Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Chú ý: Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 28/6/2024 sẽ không được hưởng quyền biểu quyết.

*Mọi thắc mắc xin và liên hệ :

Phòng Giao dịch – CTCP Chứng khoán Hải Phòng : ĐT/fax: 02253.842335/02253.746364

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG