Haseco: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm Trưởng BKS của bà Lê Thị Mai Anh