Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã ký hợp đồng số: HĐKT/BDO/2024.120 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và kỳ soát xét 6 tháng ngày 30/06/2024 của Công ty. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Tải về: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2024

Trân trọng báo cáo!