CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2023

Căn cứ Công văn số 827/PVOHP-HCTH ngày 21/5/2024 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng.

2. Ngày chốt danh sách: 24/5/2024.

3. Mục đích sử dụng danh sách: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

4. Tỷ lệ thực hiện: 5,607% vốn điều lệ

5. Đơn vị chi trả: PVOIL Hải Phòng

6. Cách thức chi trả: Các cổ đông sẽ nhận tiền cổ tức qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản

7. Thời gian thực hiện: 24/6/2024.

Chú ý: Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 24/5/2024 sẽ không được nhận cổ tức

Trân trọng thông báo!

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG