Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 6/2023