Haseco: Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 30/11/2023