Haseco: Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 31/10/2023