Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình họp dự kiến:

– Báo cáo cáo tóm tắt BCTC năm 2023 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024

– Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2023

– Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023

– Bầu bổ sung BKS

– Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

– Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2024

– Tờ trình bổ sung nghiệp vụ  – Bảo lãnh phát hành chứng khoán

2. Thời gian: 8 giờ, Sáng Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng. Số 18 Hoàng Diệu – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng

4. Thành phần: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt đến ngày 25/3/2024

Trân trọng thông báo.

Ghi chú:

– Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CCCD;

– Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;

– Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật và đăng tải tại website: www.haseco.vn;

– Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự chi trả;

– Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày 25/4/2024

Xác nhận và liên hệ: 

– Phòng HCTH – CTCP Chứng khoán Hải Phòng

– Số: 7 Lô 28A Lê Hồng Phong – Ngô Quyền – Hải Phòng

– Bà Vũ Thị Ngọc Lan – 0934.242.288

– ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. Vũ Dương Hiền – Chủ tịch (đã ký)

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ liên tục được cập nhật theo liên kết dưới đây:

– CBTT Thông báo mời họp

Chương trình dự kiến ĐHĐCĐ

– Hồ sơ ứng cử, đề cử BKS

– Tài liệu Đại hội – Báo cáo kiểm điểm HĐQT

– Tài liệu Đại hội – Báo cáo của BKS

– Tài liệu Đại hội – các tờ trình

– Tài liệu Đại hội – Báo cáo HDKD