Haseco: Thông báo danh mục giao dịch ký quỹ Quý 2 năm 2024