Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung như sau:

Kính gửi: Quý cổ đông  CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

– Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

– Mã chứng khoán: HAC

– Sàn giao dịch: Upcom

– Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

– Địa điểm tiến hành Đại hội: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau

– Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo sau

Trân  trọng thông báo!

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG