HASECO – Bản tin chứng khoán tuần từ 08 đến 12/01/2024