Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Tải về: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Trân trọng báo cáo!