Haseco: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã kiểm toán