Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2023