Haseco: CBTT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty