Haseco: CBTT Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát