Haseco: Thông báo thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát