Haseco: CBTT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát