Haseco: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành