Haseco: Thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát