Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã ký hợp đồng số HĐKT/BDO/2023.105 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Link (file PDF): Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Trân trọng báo cáo!