Haseco: Thông báo danh mục giao dịch ký quỹ quý 3 năm 2023